Powrót
2018-10-15

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Głogowie przy ul. Łużyckiej - III przetarg nieograniczonyMERCUS Logistyka sp. z o.o.
59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11

OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 I.      Opis nieruchomości położonej w Głogowie, ul. Łużycka 1:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 233 (o powierzchni 932 m2) wraz z znajdującym się na jej terenie budynkiem, położone w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Łużycka 1.
 2. Prawo własności budynku położonego na ww. działce:
 • pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 1436,88 m2,  dwukondygnacyjny o powierzchni do działalności handlowej (pow. sprzedaży, magazyny, biurowa, socjalna, klatki schodowe): 1211,57 m2; częściowo podpiwniczony (magazyn, węzeł cieplny), oraz lokal handlowo-usługowy o pow. 61,7 m2 z odrębnymi z wejściami,
 • KW o nr LE1G/00024848/1 prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Głogowie,
 • Nieruchomość stawowi własność MERCUS Logistyka sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. .
 • Zgodnie z obowiązującym MPZP w rejonie ul. Łużyckiej w Głogowie  (Uchwała nr XIX/178/2008 RM w Głogowie z dnia 24.06.2008 r. ) ww. nieruchomość położona jest w terenie oznacz. na rysunku planu symbolem MW/UC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / tereny usług.
 • Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 II.   Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 1.265.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/gr). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

III.   Informacja o przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2018 r. o godz. 12.00 w Polkowicach , w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i Oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail: anna.horoszczak@mercus.com.pl
 3. Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć na 2 (dwa) dni przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka, 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu- Sprzedaż Nieruchomości w Głogowie, ul. Łużycka 1”.

 IV.    Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości 126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć  tysięcy złotych  00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż na 2 (dwa) dni przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka sp. z o.o. w Banku BZ WBK, nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.
 2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży nieruchomości położonej w Głogowie, ul. Łużycka 1– MERCUS Logistyka”.
 3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 4. Wpłacone wadium:
 5. nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.
 6. złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 7. złożone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przeprowadzonej procedury przetargowej.

 V.      Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.
 2. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o..
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników MERCUS Logistyka sp. z o.o. na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

 1. MERCUS Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka sp. z o.o. ; Anna Horoszczak - Dyrektora Technicznego, telefon : 76/724 81 20, kom. 781 580 680; Ewa Zajdel  - inspektor ds. budowlanych, telefon: 76/724 81 72 , kom. 601 418 505

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela dyr. Anna Horoszczak , tel. 76/724 81 20, kom. 781 580 680, 
e-mail: anna.horoszczak@mercus.com.pl

 

Załączniki:

 1. Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z „Warunkami udziału w przetargu”
 3. Mapka sytuacyjna