Regulaminy

 

 

REGULAMIN MODEROWANIA TREŚCI
W SOCIAL MEDIACH MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Mercus Logistyka sp. z o.o. (dalej „Dostawca”) w związku ze świadczeniem usług pośrednich w postaci usług hostingu (w formie prowadzonych profili w social mediach) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 Października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej „DSA”) oraz wynikającymi z tego aktu prawnego obowiązkami, przyjmuje niniejszy Regulamin moderowania treści w social mediach (dalej „Regulamin”)

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Social Mediach – należy przez to rozumieć wszelkie profile (fanpage), grupy zamknięte i otwarte prowadzone przez Dostawcę w ramach m.in.: platformy Facebook, Linkedin, Instagram, YT, itp.,
b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Social Media Dostawcy,
c) Treści Użytkownika – należy przez to rozumieć wszelkie informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Social Mediów Dostawcy,
w szczególności komentarze, wiadomości bezpośrednie lub posty.

3. W związku z postanowieniami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), Dostawca wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych a także z Użytkownikami w postaci adresu e-mail: marketing@mercus.com.pl

§ 2 Zasady dotyczące moderowania Treści Użytkownika

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczanie w Social Mediach, w przypadkach gdy Dostawca:
a) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, lub
b) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
2. Użytkownik w przypadku zamiaru umieszczania w Social Mediach Treści Użytkownika, zobowiązany jest do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do należytego i merytorycznego posługiwania się językiem pisanym.
3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści
w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA), przepisów powszechnie obowiązujących lub w inny sposób niezgodnych z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza,
w szczególności że nie może on zamieszczać Treści Użytkownika, które:
a) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań,
b) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w serwisie w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań,
c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
d) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Mercus Logistyka sp. z o.o., np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych,
f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek,
g) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników,
h) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
i) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
j) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
k) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
l) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
m) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią,
n) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
o) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej,
p) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
q) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
r) obrażają uczucia religijne,
s) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników,
t) w inny sposób są sprzeczne lub niezgodne z prawem.

4. Dostawca w przypadku powzięcia informacji, że Użytkownik dopuścił się naruszeń przepisów powszechnie obowiązujących, w tym aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz niniejszego Regulaminu, może podjąć decyzję o następujących ograniczeniach świadczenia usług:
a) zablokowanie dostępu do tych treści w Social Mediach,
b) trwałym usunięciu treści z Social Mediów,
c) zablokowanie Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia możliwości komentowania treści na profilu Dostawcy,
d) zablokowanie Użytkownikowi który dopuścił się naruszenia dostępu do profilu Dostawcy,
e) zgłoszeniu niewłaściwych treści oraz profilu Użytkownika, który dopuścił się naruszenia do dostawcy platformy.

5. Podjęcie decyzji, o której mowa w pkt § 2 pkt 4 Regulaminu, Dostawca uzależnia od wagi sprawy i stopnia naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego Regulaminu kierując się zasadami proporcjonalności oraz adekwatności.

6. Dokonanie określonego ograniczenia nastąpi dopiero po uprzednim przedstawieniu uzasadnienia decyzji Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Dostawcy na zasadach przedstawionych
w uzasadnieniu.

7. Dostawca zastrzega, że we własnym zakresie i w wybranych przez siebie momentach może dokonywać weryfikacji Treści Użytkownika zamieszczanych w Social Mediach. Czynności weryfikacyjne są podejmowane przez Dostawcę z należytą starannością i w dobrej wierze. Weryfikacja jest dokonywana w celu wykrycia, identyfikacji i ewentualnego usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści. Do decyzji odnoszącej się do ograniczenia nielegalnych lub nieodpowiednich Treści Użytkownika, o których informacje Dostawca powziął w toku własnych czynności weryfikacyjnych, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 4 – 6 niniejszego paragrafu. Czynności weryfikacyjne opisane w niniejszym punkcie nie powodują powstania odpowiedzialności Dostawcy za Treści Użytkownika, o czym mowa w punkcie 1 powyżej.
8. W przypadku gdy Użytkownik, będąc przekonany w dobrej wierze poweźmie przekonanie, że określone Treści innego Użytkownika stanowią treści niezgodne z pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, Użytkownik może powiadomić o tym fakcie Dostawcę, kierując wiadomość e-mail na adres marketing@mercus.com.pl

9. Dla ułatwienia procedury zgłoszeń, Dostawca udostępnia Użytkownikom formularz zgłoszenia naruszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 8 powyżej powinno w szczególności zawierać:
a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem,
b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika,
c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw,
d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11. Dostawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz dokonuje weryfikacji zgłoszeń i czynności następczych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (wewnętrzny regulamin weryfikowania skarg i zgłoszeń).

12. Dostawca zastrzega, że w przypadku powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwa osób przez Użytkownika, poinformuje o tym fakcie odpowiednie organy ścigania lub inne właściwe organy publiczne.

13. Dostawca umożliwia osobie zgłaszającej naruszenie złożenie odwołania od podjętej przez Dostawcę decyzji w sprawie zgłoszonej Treści. Odwołanie należy złożyć Dostawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez zgłaszającego Odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia dotyczącej Treści Użytkownika. W przypadku odmowy uwzględnienia odwołania zgłaszający może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, jeżeli będą istniały ku temu podstawy faktyczne i prawne, zgodnie z postanowieniami końcowymi Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r. 

2. Dostawca zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. W szczególności zmiany Regulaminu mogą być podyktowane:
a) zmianą warunków świadczonych usług,
b) koniecznością dostosowania Regulaminu do zmian prawnych,
c) koniecznością dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego,
d) koniecznością spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dostawcy,
e) zmianom redakcyjnym.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy DSA, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgłoszenie naruszenia

          pobierz