Powrót
2021-10-22

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ MERCUS Logistyka sp. z o.o.   


Aktualizacja z dnia 10 stycznia 2024 r. 

 OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ  
MERCUS Logistyka sp. z o. o. w Polkowicach

1. ZAMÓWIENIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Zamówień (dalej „OWZ”) obowiązują dla składanych przez MERCUS Logistyka sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zamówień na zakup lub dostawę: wyrobów, usług i innych o zbliżonym charakterze, dla których nie zawarto umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

1.2. Zamówienie jest wiążące, jeżeli złożone jest:
a) elektronicznie w formie dokumentu podpisanego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem korporacyjnym (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiającego),
b) elektronicznie bezpośrednio z systemu SAP, które nie wymaga dodatkowych podpisów ze strony Zamawiającego,
c) w formie pisemnej, podpisanej przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, których wykaz znajduje się na stronie: www.mercus.com.pl/ze.

1.3. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych do potwierdzenia jego otrzymania i przyjęcia warunków zamówienia poprzez:
a) kliknięcie linku, służącego potwierdzeniu zamówienia (zamówienia elektroniczne),
b) dokumentowe, w tym e-mailowe, potwierdzenie otrzymania zamówienia do pracownika Kupującego wymienionego na zamówieniu (zamówienia papierowe).
Brak odpowiedzi na zamówienie w terminie 5 dni roboczych, oznacza jego przyjęcie na warunkach w nim określonych. Zamawiający ma jednak prawo odstąpienia od zamówienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zamówienia w razie niepotwierdzenia przez Sprzedawcę, a Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

1.4. Potwierdzenie zamówienia oznacza jego przyjęcie na określonych w nim warunkach bez zastrzeżeń.
1.5. Zmiana warunków zamówienia może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie lub drogą elektroniczną (w tym e-mail) przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, których wykaz znajduje się na stronie: www.mercus.com.pl/ze.
1.6. Ilekroć w OWZ jest mowa o „Użytkowniku” rozumie się przez to Oddział lub Spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., między innymi na rzecz której Kupujący nabywa Towary.

2. OBIEG KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Zamawiający podaje w zamówieniu numer i szczególne znaki pisma, które Sprzedawca jest zobowiązany umieszczać w korespondencji dotyczącej danego zamówienia (potwierdzeniach, zawiadomieniach o wysyłce, dokumentach przewozowych, dokumentach dostawy, fakturach, itp.). W przypadku dostaw bezpośrednich do Użytkownika Sprzedawca zobowiązany jest podawać na dokumentach dostawy numer zamówienia Użytkownika.
2.2. Sprzedawca odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym oznaczeniem przesyłek i dokumentów.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1. Sprzedawca doręczy fakturę nie wcześniej niż po odbiorze towaru przez Zamawiającego lub Użytkownika bez uwag i nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru. Faktura wystawiona nieprawidłowo, bezpodstawnie nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty.
3.2. Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczony towar przelewem w terminie określonym w zamówieniu, chyba że w warunkach postępowania przetargowego (jeśli dotyczy), którego wynikiem jest zamówienie wskazano inny termin.
3.3. Termin płatności liczony jest od dnia dostawy i daty dostarczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury. W przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę dostawy wcześniej, niż termin dostawy wskazany w zamówieniu termin ten liczony jest od dnia dostawy wskazanego w zamówieniu.
3.4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3.5. Cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu waluty obcej wg średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (lub innego kursu ustalonego w ramach postępowania przetargowego – jeśli dotyczy). Zapłata za realizację dostawy nastąpi w PLN.
3.6. W przypadku dwustronnego ustalenia płatności w walucie obcej, płatność zostanie dokonana w danej walucie, a wartość podatku VAT będzie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Ustalenie płatności w walucie obcej wymaga odrębnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub e-mail.
3.7. Należności z tytułu dostaw i usług wynikających z realizowanych zamówień będą przekazywane wyłącznie na rachunki bankowe Przyjmującego zamówienie, ujawnione
w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy rachunki bankowe wskazane nie są ujęte w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może bez ponoszenia negatywnych konsekwencji wstrzymać płatność i zażądać wskazania rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwiającego dokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
3.9. Sprzedawca nie może przenieść przysługujących mu z tytułu złożonego zamówienia wierzytelności na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3.10. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia będzie realizacja usług przez Sprzedawcę wykonanie usług zostanie stwierdzone protokolarnie.

4. WYSYŁKA I UBEZPIECZENIE
4.1. Sprzedawca dostarcza dokumenty wysyłkowe wraz ze specyfikacją oraz dokumentami wymaganymi przez zamówienie lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego (takimi jak certyfikaty, deklaracje, instrukcje obsługi) nie później niż w dniu dostawy/odbioru towaru.
4.2. Koszt i ryzyko dostawy do Zamawiającego obciążają Sprzedawcę.
4.3. Sprzedawca dostarczy towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
5.1. Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres wskazany w ofercie Sprzedawcy nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez Użytkownika, chyba że w warunkach postępowania zakupowego (jeśli dotyczy), którego wynikiem jest zamówienie wskazano inny termin.
5.2. Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, Sprzedawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ich zgłoszenia, usunąć wady na swój koszt. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, Sprzedawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, wymieni reklamowany towar na wolny od wad.
5.3. Jeżeli Sprzedawca opóźnia się z usunięciem wad Zamawiający po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Sprzedawcy na ich usunięcie, nie krótszego niż 5 dni roboczych może usunąć wady na koszt Sprzedawcy bez utraty praw z gwarancji i rękojmi.
5.4. Reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeżeli Zamawiający dokona zgłoszenia o wadzie fizycznej rzeczy w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
5.5. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania reklamacji także na adres e-mail Sprzedawcy, którym posługuje się on przy realizacji zamówienia.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
6.1. Zamawiający może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi:
a) w wysokości 10% wartości zamówienia netto za odstąpienie od zamówienia w przypadkach przewidzianych zamówieniem lub przepisami prawa,
b) w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie towaru,
c) w wysokości 0,5% wartości netto danego reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad,
d) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Zamawiającego lub Użytkownika Sprzedawcy lub pracowników Sprzedawcy lub osób współpracujących ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Kupującego lub Użytkownika napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Kupującego lub Użytkownika w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6.2. Sprzedawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia netto za odstąpienie od zamówienia z powodu okoliczności, za które ten odpowiada.
6.3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt 6.1 lit a)-c) nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia netto.
6.4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia netto.

7. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
7.1. Sprzedawca nie jest uprawniony do odtwarzania, powielania, przekazanej mu dokumentacji projektowej oraz wykorzystywania jej do produkcji na rzecz osób trzecich. Dokumentacja w formie papierowej winna być zwrócona Zamawiającemu wraz z dostawą ostatniej partii towaru a w przypadku dokumentacji w formie elektronicznej trwale usunięta, a usunięcie winno być potwierdzone do pracownika Zamawiającego wymienionego na zamówieniu.
7.2. Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przedmiotu zamówienia wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej oraz, że nie są zgłoszone wobec niego żadne roszczenia z tego tytułu. Sprzedawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia własności przemysłowej.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby jego realizacji oraz będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.2. Zamawiający i Sprzedawca zobowiązują się ograniczyć dostęp do informacji oraz danych osobowych uzyskanych jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania zamówienia, zapewniając iż wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności oraz w sytuacji przetwarzania przez nie danych osobowych, będą posiadały stosowne upoważnienia. Za działanie tych osób każda Strona odpowiada jak za własne działanie.

9. POZOSTAŁE
9.1. Spory związane z zamówieniem rozpatrywać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
9.2. Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 z późn. zm.).
9.3. OWZ są integralną częścią zamówienia.